TỪ 1/7/2018, XE TẢI DƯỚI 3,5 TẤN NÀO PHẢI GẮN PHÙ HIỆU?