HỨA VĨ VĂN NGHĨ ĐẾN CON GÁI Ở NHÀ KHI ĐÓNG "TIỆC TRĂNG MÁU"