Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn