Bạn đã biết cách nói '… và ngược lại' trong tiếng anh chưa?