Giáo trình "Thị trường tài chính" gồm gồm 4 chương được biên soạn theo đề cương cụ thể học phần "Thị ngôi trường tài chính" (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số trong những nguồn, tác giả trong nước.

Bạn đang xem: Tài liệu thị trường tài chính

Phần 1 trình diễn nội dung chương 1 và chương 2 của giáo trình với các nội dung: thị trường tài chính, thị phần tiền tệ.


*

gmail.comTrân trọng cảm ơn!Nhóm tác giả MỤC LỤCLời giới thiệuMục lụcCHƢƠNG 1. THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH....................................................... 1I. Khái niệm, tính năng và mục đích của của thị trƣờng tài chính ..........................11. định nghĩa ............................................................................................................12. Chức năng ...........................................................................................................13. Phương châm ..................................................................................................................3II. Phân các loại thị trƣờng tài chính..............................................................................41. địa thế căn cứ vào thời hạn vận chuyển vốn ..............................................................41.1. Thị phần tiền tệ ...........................................................................................41.2. Thị phần vốn ...............................................................................................52. Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trƣờng ...................................62.1. Thị phần các dụng cụ nợ .............................................................................72.2. Thị phần công rứa vốn .................................................................................72.3. Thị trường công cầm phái sinh .........................................................................73. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức thị trƣờng ............................................................................73.1. Thị phần sơ cấp...........................................................................................73.2. Thị phần thứ cấp .........................................................................................8III. Các định chế tài bao gồm trung gian......................................................................81. Ngân hàng thƣơng mại ......................................................................................82. Tổ chức triển khai tín dụng phi bank .......................................................................82.1. Doanh nghiệp tài chính ...........................................................................................82.2. Doanh nghiệp bảo hiểm ..........................................................................................92.3. Quỹ đầu tư chi tiêu .....................................................................................................92.4. Công ty cho thuê tài thiết yếu ...........................................................................10Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................11Bài gọi thêm…………………………………………………………………….12Tài liệu tìm hiểu thêm ...............................................................................................14CHƢƠNG 2. THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ .......................................................... 15I. định nghĩa và vai trò của thị trƣờng chi phí tệ .......................................................151. Quan niệm ..........................................................................................................152. Vai trò ................................................................................................................15II. Biện pháp lƣu thông bên trên thị trƣờng tiền tệ ........................................................161. Tín phiếu kho bạc .............................................................................................162. Chứng từ tiền gửi ............................................................................................163. Thƣơng phiếu ( Kỳ phiếu thƣơng mại) ..........................................................174. Hối phiếu gật đầu đồng ý thanh toán của bank ..........................................175. đúng theo đồng thâu tóm về .............................................................................................17III. Những nghiệp vụ trên thị trƣờng chi phí tệ ..............................................................181. Nhiệm vụ phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn ...............................................181.1. Nghiệp vụ phát hành tín phiếu kho bội bạc .......................................................181.2. Nghiệp vụ phát hành chứng chỉ tiền gởi .....................................................231.3. Nghiệp vụ phát hành mến phiếu .............................................................231.4. Nghiệp vụ phát hành những hợp đồng mua lại ................................................242. Nghiệp vụ chuyển nhƣợng giấy tờ có giá thời gian ngắn ......................................25 2.1. Thị trường thứ cấp của tín phiếu kho bội nghĩa ....................................................252.2. Thị phần thứ cung cấp về chứng từ tiền nhờ cất hộ ....................................................262.3. Thị trường thứ cấp cho của yêu quý phiếu ..........................................................26Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................27Bài đọc thêm .........................................................................................................29Tài liệu tham khảo ...............................................................................................31CHƢƠNG 3. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI .................................................... 32I. Bao quát về thị trƣờng nước ngoài hối.......................................................................321. Lịch sử hình thành và cải tiến và phát triển thị trƣờng ngoại ăn năn .................................321.1. Thời kỳ sơ khai ............................................................................................321.2. Thời kỳ sau trận chiến thế giới trước tiên và cuộc đại suy thoái và khủng hoảng ....................331.3. Thời kỳ sau đại chiến quả đât lần trang bị hai ...................................................332. Khái niệm, đặc điểm và tính năng của thị trƣờng ngoại ân hận ......................342.1. định nghĩa ....................................................................................................342.2. Đặc điểm ......................................................................................................352.3. Công dụng của thị phần ngoại ân hận ............................................................363. Các thành viên gia nhập ..................................................................................373.1. Nhóm người sử dụng mua kinh doanh nhỏ .....................................................................373.2. Những ngân hàng thương mại dịch vụ ..........................................................................373.3. Phần lớn nhà môi giới nước ngoài hối.....................................................................373.4. Bank trung ương .................................................................................38II. Những vụ việc cơ bản trong kinh doanh ngoại ân hận ..........................................381. Các khái niệm ...................................................................................................381.1. Tỷ giá ...........................................................................................................381.2. Đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá bán ..........................................................391.3.

Xem thêm: Cách Rửa Bạch Tuộc Nhanh Sạch Và Đơn Giản Nhất, Cách Làm Thịt (Sơ Chế) Bạch Tuộc Sống

Ngân hàng yết giá, bank hỏi giá .........................................................401.4. Yết tỷ giá chỉ hai chiều ......................................................................................402. Các phƣơng pháp yết tỷ giá.............................................................................403. Tỷ giá mua, tỷ giá cả và chênh lệch tỷ giá bán ...................................................413.1. Tỷ giá cài và tỷ giá cả .............................................................................413.2. Chênh lệch tỷ giá download và tỷ giá cả ...........................................................433.3. Lãi (lỗ) trong sale ngoại hối.............................................................444. Tỷ giá chéo cánh và kinh doanh tỷ giá chéo ...........................................................454.1. Quan niệm ....................................................................................................454.2. Phương pháp xác định tỷ giá chéo ..............................................................45III. Nghiệp vụ giao ngay ..........................................................................................471. Khái niệm ..........................................................................................................472. Tổ chức triển khai thị trƣờng ...........................................................................................48Câu hỏi ôn tập.......................................................................................................50Bài gọi thêm…………………………………………………………………….52Tài liệu xem thêm ...............................................................................................57CHƢƠNG 4. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN ........................................... 58I. Khái quát về thị trƣờng kinh doanh chứng khoán (TTCK) .................................................581. Sơ lƣợc về lịch sử dân tộc hình thành và phát triển của thị trƣờng đầu tư và chứng khoán ..581.1. Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán trên nhân loại ............................581.2. Quá trình hình thành và trở nên tân tiến thị trường thị trường chứng khoán ở vn ....592. Khái niệm, tính năng và vai trò của thị trƣờng thị trường chứng khoán ....................602.1. Tư tưởng ....................................................................................................60 2.2. Tính năng ....................................................................................................632.3. Mục đích của thị trường chứng khoán ............................................................64II. Qui định lƣu thông của thị trƣờng thị trường chứng khoán ..............................................651. Cổ phiếu ...........................................................................................................651.1. Cp thường (commom stock) ..............................................................661.2. Cp ưu đãi (Preferred Stock) ...............................................................692. Trái phiếu ..........................................................................................................712.1. Quan niệm và điểm lưu ý của trái khoán .........................................................712.2. Phân loại trái phiếu ......................................................................................722.3. Lợi tức và khủng hoảng rủi ro của trái khoán ....................................................................733. Chứng chỉ quỹ đầu tƣ ......................................................................................743.1. Tư tưởng và điểm sáng ................................................................................744. Chứng khoán phái sinh (derivatives) .............................................................764.1. Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contracts) ........................................................774.2. Phù hợp đồng tương lai (Future Contracts) .......................................................774.3. Vừa lòng đồng quyền lựa chọn (Option Contracts) ..................................................78III. Kiến thiết và niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán ...............................................................791. Phạt hành chứng khoán ...................................................................................791.1. Chủ thể và mục đích phát hành đầu tư và chứng khoán .............................................791.2. Phương thức phát hành ................................................................................791.3. Điều kiện xây đắp .....................................................................................802. Niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán .....................................................................................812.1. Khái niệm ....................................................................................................812.2. Những ưu thế và tiêu giảm của việc niêm yết kinh doanh chứng khoán .......................812.3. Cai quản niêm yết .........................................................................................82IV. Thanh toán chứng khoán trên thị trƣờng đầu tư và chứng khoán tập trung – Sở giaodịch kinh doanh chứng khoán (Sở GDCK) ................................................................................831. Tư tưởng và cơ cấu tổ chức tổ chức Sở GDCK .........................................................831.1. định nghĩa ....................................................................................................831.2. Tổ chức cơ cấu tổ chức Sở GDCK ...........................................................................832. Thành viên của Sở thanh toán chứng khoán ....................................................842.1. Fan môi giới kinh doanh chứng khoán (brokers) .......................................................842.2. Fan môi giới trình độ chuyên môn (hay chuyên gia chứng khoán- Specsialist) ..852.3. Fan môi giới tự do (independent broker) .............................................852.4. Người marketing chứng khoán (Dealers) ..................................................853. Các nguyên tắc hoạt động vui chơi của Sở thanh toán chứng khoán ...........................853.1. Nguyên tắc công khai minh bạch ..................................................................................853.2. Phương pháp trung gian .................................................................................863.3. Cơ chế đấu giá ......................................................................................864. Những phƣơng thức thanh toán giao dịch trên thị trƣờng đầu tư và chứng khoán ...........................874.1. Quy trình giao dịch thanh toán ......................................................................................874.2. Một vài quy định chung về thanh toán chứng khoán......................................894.3. Những loại lệnh giao dịch ................................................................................914.4. Phương thức giao dịch .................................................................................98V. Thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trƣờng phi tập trung (Over The CounterOTC) ........................................................................................................................1011. Khái niệm và điểm lưu ý giao dịch bên trên thị trƣờng OTC .............................1011.1. Khái niệm ..................................................................................................101