Máy desktop của tôi bị lỗi "out of range" với màn hình. Điều lạ là với màn hình 18,5" thì lại không bị. Còn với màn hình 15", 17" (vuông) thì bị lỗi đó.

Bạn đang xem: Sửa lỗi out of range

Tôi phải disable card VGA "G41 express chipset" thì màn hình mới hiển thị. Còn nếu không thì hiện "out of range".

Hiện tôi đang dùng windows 7 (x64)!Xin chỉ giúp tôi cách khắc phục


M\u00e1y desktop c\u1ee7a t\u00f4i b\u1ecb l\u1ed7i \"out of range\" v\u1edbi m\u00e0n h\u00ecnh. \u0110i\u1ec1u l\u1ea1 l\u00e0 v\u1edbi m\u00e0n h\u00ecnh 18,5\" th\u00ec l\u1ea1i kh\u00f4ng b\u1ecb. C\u00f2n v\u1edbi m\u00e0n h\u00ecnh 15\", 17\" (vu\u00f4ng) th\u00ec b\u1ecb l\u1ed7i \u0111\u00f3.\r\n

\r\nT\u00f4i ph\u1ea3i disable card VGA \"G41 express chipset\" th\u00ec m\u00e0n h\u00ecnh m\u1edbi hi\u1ec3n th\u1ecb. C\u00f2n n\u1ebfu kh\u00f4ng th\u00ec hi\u1ec7n \"out of range\".\r\n Hi\u1ec7n t\u00f4i \u0111ang d\u00f9ng windows 7 (x64)!Xin ch\u1ec9 gi\u00fap t\u00f4i c\u00e1ch kh\u1eafc ph\u1ee5c\n","product_id":0,"type":0,"date":1315557125,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4125\/296854\/bi-loi-out-of-range-voi-man-hinh.html","num_reply":7,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"quancoc","name":"pqy","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"quangdung006

Lỗi "out of range"

Gửi Phan Việt An! Hiện tượng "out of rank" không phải là lỗi, mà là do chế độ hiển thị bạn đặt trên máy bị quá giới hạn với màn hình bạn muốn hiển thị. Trường hợp của bạn là do màn hình 15" và 17" không thể hiển thị được độ phân giải được được đặt quá cao trên máy. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể đưa máy về chế độ safe mode khi khởi động bằng cách nhấn F8, chọn safe mode; cách thứ 2, bạn nên kết nối hiển thị với màn 18.5", click phải chuột vào vùng trống trên desktop, chọn "screen resolution", trong thanh resolution nhấn thả thanh hiệu chỉnh độ phân giải xuống. Với các màn hình có tỉ lệ 3:4, bạn nên đặt về độ phân giải có tỉ lệ 1024 x 768 hoặc 800 x 600. Chúc bạn thành công


\r\nG\u1eedi Phan Vi\u1ec7t An! Hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng \"out of rank\" kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 l\u1ed7i, m\u00e0 l\u00e0 do ch\u1ebf \u0111\u1ed9 hi\u1ec3n th\u1ecb b\u1ea1n \u0111\u1eb7t tr\u00ean m\u00e1y b\u1ecb qu\u00e1 gi\u1edbi h\u1ea1n v\u1edbi m\u00e0n h\u00ecnh b\u1ea1n mu\u1ed1n hi\u1ec3n th\u1ecb. Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a b\u1ea1n l\u00e0 do m\u00e0n h\u00ecnh 15\" v\u00e0 17\" kh\u00f4ng th\u1ec3 hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1eb7t qu\u00e1 cao tr\u00ean m\u00e1y. \u0110\u1ec3 kh\u1eafc ph\u1ee5c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0a m\u00e1y v\u1ec1 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 safe mode khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng b\u1eb1ng c\u00e1ch nh\u1ea5n F8, ch\u1ecdn safe mode; c\u00e1ch th\u1ee9 2, b\u1ea1n n\u00ean k\u1ebft n\u1ed1i hi\u1ec3n th\u1ecb v\u1edbi m\u00e0n 18.5\", click ph\u1ea3i chu\u1ed9t v\u00e0o v\u00f9ng tr\u1ed1ng tr\u00ean desktop, ch\u1ecdn \"screen resolution\", trong thanh resolution nh\u1ea5n th\u1ea3 thanh hi\u1ec7u ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i xu\u1ed1ng. V\u1edbi c\u00e1c m\u00e0n h\u00ecnh c\u00f3 t\u1ec9 l\u1ec7 3:4, b\u1ea1n n\u00ean \u0111\u1eb7t v\u1ec1 \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u00f3 t\u1ec9 l\u1ec7 1024 x 768 ho\u1eb7c 800 x 600. Ch\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng\n","total_vote":-1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"hiennhe","name":"pq","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"mailan702003

Cách khác phục lỗi "out of range"

Do bạn đặt tần số quét hình cao (theo LCD 18.5 inch) nên lúc thay bằng màn hình CRT hoặc LCD 15" 17" có tần số thấp thì nó báo "Out of range".Cách khắc phục là đặt lại tần số đa mà màn hình chịu được (xem catalog của màn hình). Khởi động bình thường và nhấn nút F8 liên tục, chọn menu Standar VGA, khi vô được rồi thì đặt lại tần số cho phù hợp.

Xem thêm: Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Công Nghệ Cao Trong Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng


\r\nDo b\u1ea1n \u0111\u1eb7t t\u1ea7n s\u1ed1 qu\u00e9t h\u00ecnh cao (theo LCD 18.5 inch) n\u00ean l\u00fac thay b\u1eb1ng m\u00e0n h\u00ecnh CRT ho\u1eb7c LCD 15\" 17\" c\u00f3 t\u1ea7n s\u1ed1 th\u1ea5p th\u00ec n\u00f3 b\u00e1o \"Out of range\".C\u00e1ch kh\u1eafc ph\u1ee5c l\u00e0 \u0111\u1eb7t l\u1ea1i t\u1ea7n s\u1ed1 \u0111a m\u00e0 m\u00e0n h\u00ecnh ch\u1ecbu \u0111\u01b0\u1ee3c (xem catalog c\u1ee7a m\u00e0n h\u00ecnh). Kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng v\u00e0 nh\u1ea5n n\u00fat F8 li\u00ean t\u1ee5c, ch\u1ecdn menu Standar VGA, khi v\u00f4 \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ed3i th\u00ec \u0111\u1eb7t l\u1ea1i t\u1ea7n s\u1ed1 cho ph\u00f9 h\u1ee3p.\n","total_vote":-1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"Duc_tro","name":"mai minh \u0111\u1ee9c","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"bimbimngo

Out of range

Out of range có nghĩa là màn hình không thể đáp ứng độ phân giải đã được lựa chọn của máy tính (quá cáo hoặc quá thấp),trong trường hợp này theo tôi nghĩ là quá cao vì 18.5 đáp ứng được. Hoặc cũng có khả năng là độ phân giải đang lựa chọn là theo tỉ lệ 16:9 (wide) nhưng màn hình 15 hoặc 17" vuông là theo tỉ lệ 4:3. Cách khắc phụ duy nhất là lựa chọn lại độ phân giải phù hợp theo từng màn hình.


\r\nOut of range c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 m\u00e0n h\u00ecnh kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ee7a m\u00e1y t\u00ednh (qu\u00e1 c\u00e1o ho\u1eb7c qu\u00e1 th\u1ea5p),trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y theo t\u00f4i ngh\u0129 l\u00e0 qu\u00e1 cao v\u00ec 18.5 \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c. Ho\u1eb7c c\u0169ng c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng l\u00e0 \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i \u0111ang l\u1ef1a ch\u1ecdn l\u00e0 theo t\u1ec9 l\u1ec7 16:9 (wide) nh\u01b0ng m\u00e0n h\u00ecnh 15 ho\u1eb7c 17\" vu\u00f4ng l\u00e0 theo t\u1ec9 l\u1ec7 4:3. C\u00e1ch kh\u1eafc ph\u1ee5 duy nh\u1ea5t l\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn l\u1ea1i \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i ph\u00f9 h\u1ee3p theo t\u1eebng m\u00e0n h\u00ecnh.\n","total_vote":-1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"seeyou","name":"roi biet","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuminhngoc11

Do độ phân giải quá cao

Lỗi này do độ phân giải màn hình của card VGA G41 express chipset đang được chỉnh ở chế độ quá cao khiến ngoài khả năng hiện thị của màn hình 15" hay 17" trong khi màn hình 18.5" thì lại hỗ trợ đến độ phân giải đó. Bạn có thể enable cái card đó lên bằng rồi giảm độ phân giải của nó xuống thấp hơn khi nối vào màn hình 18.5" hoặc là nối với màn hình 15, 17" rồi bấm F8 khi khởi động và chọn chế độ safe mode rồi chỉnh độ phân giải.


\r\nL\u1ed7i n\u00e0y do \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i m\u00e0n h\u00ecnh c\u1ee7a card VGA G41 express chipset \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ec9nh \u1edf ch\u1ebf \u0111\u1ed9 qu\u00e1 cao khi\u1ebfn ngo\u00e0i kh\u1ea3 n\u0103ng hi\u1ec7n th\u1ecb c\u1ee7a m\u00e0n h\u00ecnh 15\" hay 17\" trong khi m\u00e0n h\u00ecnh 18.5\" th\u00ec l\u1ea1i h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i \u0111\u00f3. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 enable c\u00e1i card \u0111\u00f3 l\u00ean b\u1eb1ng r\u1ed3i gi\u1ea3m \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u1ee7a n\u00f3 xu\u1ed1ng th\u1ea5p h\u01a1n khi n\u1ed1i v\u00e0o m\u00e0n h\u00ecnh 18.5\" ho\u1eb7c l\u00e0 n\u1ed1i v\u1edbi m\u00e0n h\u00ecnh 15, 17\" r\u1ed3i b\u1ea5m F8 khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng v\u00e0 ch\u1ecdn ch\u1ebf \u0111\u1ed9 safe mode r\u1ed3i ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"phattu","name":"biet rui","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khongbuon81

Quá độ phân giải

Lỗi này do bạn tăng chỉnh độ phân giải quá cao so với monitor đang sử dụng. Do đó nếu dùng monitor lớn hơn - thường độ phân giải cũng lớn hơn thì mức độ chỉnh của bạn vẫn nằm trong giới hạn, hiện tượng lỗi k xảy ra. Cách khắc phục: 1. Tìm model của monitor đang sử dụng, tìm hiểu xem đpgiải chính xác của nó là bao nhiêu. 2. ở máy lên và bấp F8 liên tục để vào boot mode option, chọn mode VGA. 3. Chỉnh lại đpg chỉnh xác bằng cách right click lên desktop, chọn Resolution setting. Lưu ý là phải cài driver cho vga, có một số máy xài card vga onboard thì k hỗ trợ hết các đpg cũng như tỉ lệ chính xác của độ rộng và chiều cao monitor.


\r\nL\u1ed7i n\u00e0y do b\u1ea1n t\u0103ng ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i qu\u00e1 cao so v\u1edbi monitor \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng. Do \u0111\u00f3 n\u1ebfu d\u00f9ng monitor l\u1edbn h\u01a1n - th\u01b0\u1eddng \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u0169ng l\u1edbn h\u01a1n th\u00ec m\u1ee9c \u0111\u1ed9 ch\u1ec9nh c\u1ee7a b\u1ea1n v\u1eabn n\u1eb1m trong gi\u1edbi h\u1ea1n, hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng l\u1ed7i k x\u1ea3y ra. C\u00e1ch kh\u1eafc ph\u1ee5c: 1. T\u00ecm model c\u1ee7a monitor \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng, t\u00ecm hi\u1ec3u xem \u0111pgi\u1ea3i ch\u00ednh x\u00e1c c\u1ee7a n\u00f3 l\u00e0 bao nhi\u00eau. 2. \u1edf m\u00e1y l\u00ean v\u00e0 b\u1ea5p F8 li\u00ean t\u1ee5c \u0111\u1ec3 v\u00e0o boot mode option, ch\u1ecdn mode VGA. 3. Ch\u1ec9nh l\u1ea1i \u0111pg ch\u1ec9nh x\u00e1c b\u1eb1ng c\u00e1ch right click l\u00ean desktop, ch\u1ecdn Resolution setting. L\u01b0u \u00fd l\u00e0 ph\u1ea3i c\u00e0i driver cho vga, c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ed1 m\u00e1y x\u00e0i card vga onboard th\u00ec k h\u1ed7 tr\u1ee3 h\u1ebft c\u00e1c \u0111pg c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ec9 l\u1ec7 ch\u00ednh x\u00e1c c\u1ee7a \u0111\u1ed9 r\u1ed9ng v\u00e0 chi\u1ec1u cao monitor.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"Dan_Truong","name":"\u0110an tru\u01b0\u1eddng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trinhdt
Khắc phục lỗi "out of range"

Lõi này rất đơn giản, bạn chỉnh độ phân giải của VGA card xuống mức 800x600 px là bình thường hết Nguyên nhân : Do màn hình 15"" ,17"" của bạn thuộc loại màn hình cũ, có độ phân giả của màn hình không cao. Vì vậy khi ta chỉnh độ phân giải của VGA card mức 1024x768 px thì màn hình đã vượt quá độ hiển thị cho phép của màn hình. Để chỉnh lại độ phân giải bạn nên làm các bước như sau: b1: Vào chế độ VGA mode khi khởi động win7 b2 : Chọn properties của desktop Tại của sổ Display properties chọn setting/ screen resolution kéo thanh trượt về 800x600 Apply/OK


\r\nL\u00f5i n\u00e0y r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, b\u1ea1n ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u1ee7a VGA card xu\u1ed1ng m\u1ee9c 800x600 px l\u00e0 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng h\u1ebft Nguy\u00ean nh\u00e2n : Do m\u00e0n h\u00ecnh 15'' ,17'' c\u1ee7a b\u1ea1n thu\u1ed9c lo\u1ea1i m\u00e0n h\u00ecnh c\u0169, c\u00f3 \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3 c\u1ee7a m\u00e0n h\u00ecnh kh\u00f4ng cao. V\u00ec v\u1eady khi ta ch\u1ec9nh \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u1ee7a VGA card m\u1ee9c 1024x768 px th\u00ec m\u00e0n h\u00ecnh \u0111\u00e3 v\u01b0\u1ee3t qu\u00e1 \u0111\u1ed9 hi\u1ec3n th\u1ecb cho ph\u00e9p c\u1ee7a m\u00e0n h\u00ecnh. \u0110\u1ec3 ch\u1ec9nh l\u1ea1i \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i b\u1ea1n n\u00ean l\u00e0m c\u00e1c b\u01b0\u1edbc nh\u01b0 sau: b1: V\u00e0o ch\u1ebf \u0111\u1ed9 VGA mode khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng win7 b2 : Ch\u1ecdn properties c\u1ee7a desktop T\u1ea1i c\u1ee7a s\u1ed5 Display properties ch\u1ecdn setting\/ screen resolution k\u00e9o thanh tr\u01b0\u1ee3t v\u1ec1 800x600 Apply\/OK\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":296854,"user":{"id":1,"login_name":"giayhangthung","name":"Nguyen Thi Cuc","company":"GIAY HANG THUNG 86 DAI CO VIET","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"duongdinhhan
Chỉnh lại chế độ phân giải là hết liền àh bạn :

Chúc bạn giai quyết dc vấn đề!

*