Sadness is a natural human emotion. Like other emotions, sad feelings come và go. Some sad feelings last only a moment, some last longer. When sad feelings ease away, a happier mood can take their place.Bạn đã xem: So sad là gì

Nỗi bi tráng là cảm hứng tự nhiên của nhỏ người. Như những cảm hứng khác, cảm xúc buồn cũng mang đến rồi đi. Một số cảm hứng buồn chỉ kéo dãn dài trong chốc lát, một số trong những lâu hơn. Khi cảm giác buồn giảm đi, một tâm trạng niềm hạnh phúc hơn rất có thể thế chỗ nó.

Bạn đang xem: So sad là gì

What vày Kids Feel Sad About?

Trẻ em bi thiết về điều gì?


*

Hình ảnh minh họa

Lots of different things could cause a kid khổng lồ feel sad. You might feel sad over little or big things that happen. You might (or might not) feel sad when:

Rất những điều không giống nhau rất có thể làm cho 1 đứa trẻ cảm xúc buồn. Chúng ta có thể cảm thấy bi thương vì phần nhiều chuyện nhỏ hay lớn xảy ra. Chúng ta cũng có thể (hoặc rất có thể không) cảm thấy bi thiết khi:

· Things don't go your way. Maybe something doesn't work out the way you hoped. Maybe your team lost a big game, or you got a bad grade on a test, or you didn't get picked for the play.

· đều việc không phải như ý bạn. Rất có thể một việc gì đấy không xảy ra như các bạn hy vọng. Hoàn toàn có thể là nhóm bóng yêu thương thích của chúng ta thua một trận đấu quan liêu trọng, hoặc chúng ta bị điểm thấp trong bài kiểm tra, hoặc bạn đang không được chọn vai mang lại vở kịch.

· Your feelings get hurt. You might feel sad if someone let you down, left you out, or hurt your feelings with something he or she said.

· xúc cảm của các bạn bị tổn thương. Bạn cũng có thể cảm thấy bi hùng nếu một người nào đó làm bạn thất vọng, cho chính mình ra rìa, hoặc làm cho tổn thương xúc cảm của các bạn bởi điều bọn họ nói.

· You thảm bại something special. Maybe you lost something that was special to you. Or maybe your favorite shirt got shrunk in the wash & now you can't wear it anymore.

· các bạn sẽ mất đi một điều gì đó đặc biệt. Rất có thể bạn mất một chiếc gì đó quan trọng đặc biệt đối cùng với bạn. Hoặc có thể là loại áo sơ mày mà mình muốn nhất bị teo rút khi giặt và hiện thời bạn cần thiết mặc nó nữa.

· You miss someone. You might feel sad when you're missing someone or have khổng lồ say goodbye. Maybe your favorite friend moved to lớn a new school, your big brother went away to lớn college, or your parent is away in the military.

· các bạn nhớ một ai đó. Chúng ta cũng có thể cảm thấy buồn khi chúng ta đang nhớ một bạn nào kia hoặc cần nói lời lâm thời biệt. Rất có thể người bạn thân của bạn chuyển sang 1 trường mới, anh trai bạn đến lớp đại học tập xa nhà, hoặc cha mẹ bạn đi xa trong quân ngũ.

· You hear about something sad. You might feel sad when you watch a sad movie, read a sad part in a book, or someone tells you about a sad thing that happened. If someone you care about is sad, you might feel sad, too.

· các bạn nghe điều gì đấy buồn. Chúng ta có thể cảm thấy buồn khi chúng ta xem một bộ phim truyền hình buồn, gọi một đoạn ai oán trong một cuốn sách, hoặc một bạn nào kia kể cho bạn về một chuyện gì đó đáng bi quan đã xảy ra. Ví như ai đó mà bạn nhiệt tình đang buồn, thì chúng ta cũng có thể cảm thấy bi thảm theo.

· Someone dies. It's natural to feel sad if someone dies, like a close relative, or you thua a pet. That kind of sadness has a special name — grief.

· Một ai kia qua đời. Lẽ tự nhiên là bạn sẽ cảm thấy bi ai nếu ai kia qua đời, như một bạn thân, hay các bạn bị mất một con vật cưng. Đó là một số loại nỗi ảm đạm có một cái tên đặc biệt quan trọng – nuối tiếc thương.

· Một vụ việc làm cho chính mình buồn. Các vấn đề như bắt nạt, bạn bè gây cãi, hoặc trở ngại trong việc học đôi khi hoàn toàn có thể làm mang lại trẻ cảm xúc buồn. Những vấn đề gia đình rất có thể là - ly hôn, mất vấn đề làm, tranh cãi, sự việc tiền bạc, hoặc đk sức khỏe.

Xem thêm: Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế

Are Sad Feelings Normal?

Cảm giác bi hùng có bình thường không?

It's perfectly OK to have sad feelings at times. As long as they don't happen too often or last too long, sad feelings — like all emotions — are just a natural part of life.

Hoàn toàn bình thường khi đôi lúc bạn cảm thấy buồn. Miễn sao đừng mở ra quá liên tục hoặc kéo dài quá lâu, thì cảm hứng buồn - như toàn bộ những cảm hứng khác - chỉ là một trong những phần tự nhiên của cuộc sống.

But it doesn't feel good khổng lồ stay sad. It feels much better to lớn be happy. So here are some things every kid should know:

Nhưng trọng tâm trạng bi thảm thì không tốt chút nào. Cảm xúc vui vẻ niềm hạnh phúc sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì vậy, đó là một số điều mà mỗi đứa trẻ đề xuất biết:

· You can cope with sad things that happen. · You can vì chưng things to ease a sad mood & feel happier. · A positive attitude can help you through disappointments. · Learning how to giảm giá with sad feelings can make a big difference in your life.

· chúng ta cũng có thể đương đầu với đa số chuyện buồn xảy đến. · bạn cũng có thể làm nhiều việc để trung khu trạng bớt bi thương và cảm thấy vui vẻ hơn. · thể hiện thái độ tích cực hoàn toàn có thể giúp bạn vượt qua nỗi thất vọng. · Học bí quyết đương đầu với cảm xúc buồn rất có thể tạo ra một sự khác hoàn toàn lớn trong cuộc sống đời thường của bạn.

How Can You khuyến mãi With Sad Feelings?

Làm bí quyết nào đối phó với nỗi buồn?

Sad feelings don't have lớn take over your mood or ruin your day. You can vì chưng things lớn help yourself feel better. You can vị things khổng lồ prevent sad feelings from sticking around too long or becoming too strong.

Đừng nhằm nỗi buồn đánh chiếm tâm trạng hoặc làm cho hỏng cả một ngày của bạn. Bạn có thể làm nhiều bài toán để tự góp mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Bạn có thể làm những việc để tránh nỗi buồn kéo dài quá thọ hoặc biến đổi quá nghiêm trọng.

Here are some positive ways to deal with sad feelings:

Đây là một vài cách lành mạnh và tích cực để đối phó cảm hứng buồn:

· Notice how you feel & why. Knowing your emotions helps you understand và accept yourself. If you feel sad, notice it — but don't dwell on it too long or give it too much drama. Just tell yourself (or someone else) that you feel sad. Try lớn figure out why you feel that way. Show yourself a little understanding — there's probably a good reason you feel the way you do. It's OK. Remind yourself that sadness will pass and you'll feel better.

· Chú ý cảm giác của chúng ta và lý do. Biết cảm hứng của bạn dạng thân để giúp đỡ bạn gọi và gật đầu chính mình. Nếu khách hàng cảm thấy buồn, hãy ghi nhận - mà lại đừng chìm sâu vào nó hay khiến cho nó thêm bi kịch. Hãy chỉ nói với thiết yếu mình (hoặc người khác) là bạn cảm thấy buồn. Nỗ lực tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta cảm thấy như vậy. Cho phiên bản thân một ít đọc biết - rất có thể là một lý do xuất sắc cho cảm xúc mà bạn đang cảm thấy. Điều kia ổn thôi. Từ bỏ nhủ với mình rằng nỗi bi ai sẽ qua đi và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Bounce back from disappointments or failures. When things don't go your way, don't give up! Stay in the game. There's always next time. Give yourself credit for trying. Then focus on what you need to work on & try again. Keep a positive attitude.

Đứng dậy từ bế tắc hay thất bại. Khi mọi thứ không giống như ý bạn, đừng bỏ cuộc! Hãy thường xuyên cố gắng. Luôn có cơ hội thứ hai. Hãy tự động viên mình cụ gắng. Tiếp đến tập trung vào điều bạn cần làm với thử lại. Giữ cách biểu hiện tích cực.

· Think positive. Even if you're sad, think of one or two good things about yourself or your situation. Believe in yourself. Think about what you can do & how things can get better. If you didn't get something you wanted, think of something else that can make you happy. There's always something good — look for it!

· Hãy để ý đến tích cực. Ngay lập tức cả khi bạn buồn, hãy suy nghĩ về một hoặc nhì điểm giỏi của bản thân hoặc tình hình của bạn. Tin vào chủ yếu mình. Hãy lưu ý đến về số đông gì chúng ta cũng có thể làm và làm sao để đa số việc giỏi hơn. Giả dụ bạn không tồn tại được một điều gì đấy mình muốn, hãy nghĩ cho một cái gì đó khác mà hoàn toàn có thể làm cho mình hạnh phúc. Luôn luôn luôn bao gồm điều tốt – chỉ cần tìm kiếm nó!

· Think of solutions. Coming up with ways lớn solve a problem or cope with a situation can help you feel strong, confident, và good about yourself. It's hard lớn stay sad when you're feeling so capable!

· Hãy suy nghĩ về các giải pháp. Đưa ra cách để giải quyết một sự việc hoặc đối phó với một tình huống hoàn toàn có thể giúp chúng ta cảm thấy dạn dĩ mẽ, tự tin, và tốt về bạn dạng thân. Thật cực nhọc mà buồn khi bạn cảm thấy bản thân giỏi!

· Get support. Even the most capable kids need support. The people in your life who believe in you & care (like parents, friends, và teachers) can comfort you when you feel sad. Sometimes, just listening & understanding what you're going through is enough. Sometimes they can help you work out a problem or help you think of happier things lớn get your mind off sadness or disappointment.

Tìm sự động viên. Ngay cả đứa trẻ tốt nhất cũng rất cần phải động viên. Hồ hết người tin cẩn và ân cần bạn trong cuộc sống thường ngày (như phụ vương mẹ, bằng hữu và giáo viên) có thể an ủi bạn khi bạn cảm thấy buồn. Đôi khi họ chỉ việc lắng nghe và hiểu rõ sâu xa những gì bạn đang trải qua là đủ. Đôi lúc họ có thể giúp bạn giải quyết và xử lý vấn đề hoặc khiến cho bạn nghĩ về phần đa điều hạnh phúc hơn để trung ương trí chúng ta quên đi nỗi bi thiết hay thất vọng.

· Put yourself in a good mood. Shake off a sad mood by doing things that put you in a more positive mood. Play a trò chơi or sport, ride a bike, dance or run, take a walk, make art or music, read, or spend time with someone you like. Relax, have some fun, and feel better.

· Tự tạo nên mình bao gồm tâm trạng tốt. Rũ bỏ tâm trạng buồn bằng phương pháp làm những câu hỏi mang lại cho bạn một chổ chính giữa trạng tích cực hơn. đùa một trò chơi, thể thao, đi xe cộ đạp, khiêu vũ hoặc chạy, đi bộ, vẽ tranh hay chơi nhạc, gọi sách, hoặc dành thời gian với một ai đó mà bạn thích. Thư giãn, vui vẻ, và cảm thấy thoải mái hơn.

Learning to khuyến mãi with sad feelings takes practice. But when you bởi vì things to lớn take care of sadness, you make room for more positive feelings. That means a happier you!

Cần chi tiêu thời gian và sức lực lao động để học cách đương đầu với nỗi buồn. Nhưng khi chúng ta làm những vấn đề để vượt qua nỗi buồn, tức bạn đã đạt chỗ mang đến những cảm xúc tích rất hơn. Tức bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn!