NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ DẪN CHỨNG MINH HỌA