Nếu các biện pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh