191 quản lý kênh siêu thị việc làm, tuyển dụng 08/2021