KHÓ KHĂN TRONG QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN