Trốn mẹ đi chơi, jangmi làm trường giang cười ngất đòi nhận con nuôi