Điểm giống nhau giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh