Dependency injection (di) là gì? code ví dụ bằng java