Câu nói nào là đúng về trạng thái thức tỉnh của thuật sư?