CÁC NGUY CƠ TỪ MÔI TRƯỜNG SỐNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI