Cá trê "thủy quái" trên 10 kg/con: "nhìn đã thấy sợ, nói chi ăn"