BỆNH VIỆN BÌNH DÂN: ĐỊA CHỈ, CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC