Bệnh viện bình dân: địa chỉ, chi phí và thời gian làm việc