*

Câu 1:Cho thông tin thời điểm đầu kỳ của dn Hùng vương vãi như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguyên thứ liệu310.000
Tiền nhờ cất hộ ngân hàng820.000Phải trả người bán190.000
Phải thu khách hàng270.000LN không phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách mặt hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX
Ứng trước fan bán270.000Ký quỹ ngắn hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Bạn đang xem: Bài tập lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh có lời giải

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng cân đối kế toán vào đầu kỳ của doanh nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gởi ngân hàng820.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước fan bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên thứ Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Xem thêm: Cá Mối Biển Sạch - Cá Mối Làm Món Gì Ngon

Từ Phương trình tổng gia sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Yêu cầu suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền giữ hộ ngân hàng620.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng170.000Vay ngắn hạn210.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN chưa phân phối260.000
Hàng gởi bán120.000
Nguyên vật dụng Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng bằng phẳng kế toán thời điểm đầu kỳ của doanh nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền giữ hộ ngân hàng820.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên đồ Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương trình tổng gia tài = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). đề xuất suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*