Ảnh Hưởng Của Thị Trường Otc Đến Thị Trường Chứng Khoán Và Toàn Bộ Nền Kinh Tế Việt Nam