Tài khoản 515 dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, roi được phân tách và doanh thu chuyển động tài bao gồm khác của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: 515 là tài khoản gì


*

Doanh thu hoạt động tài chính


Kết cấu nội dung tài khoản 515 – Doanh thu vận động tài chính

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo phương thức trực tiếp (nếu có);

– Kết đưa doanh thu hoạt động tài bao gồm thuần sang thông tin tài khoản 911 – “Xác định hiệu quả kinh doanh”.

Bên Có:

– chi phí lãi, cổ tức với lợi nhuận được chia;

– Lãi vị nhượng bán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên doanh, công ty liên kết;

– tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng;

– Lãi tỷ giá ân hận đoái tạo ra trong kỳ của hoạt động kinh doanh;

– Lãi tỷ giá hối đoái tạo nên khi phân phối ngoại tệ;

– Lãi tỷ giá hối đoái do nhận xét lại cuối năm tài chính các khoản mực chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ của vận động kinh doanh;

– Kết đưa hoặc phân bổ lãi tỷ giá ăn năn đoái của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) đã chấm dứt đầu bốn vào doanh thu chuyển động tài chính;

– Doanh thu chuyển động tài bao gồm khác tạo ra trong kỳ.

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.

Doanh thu vận động tài thiết yếu gồm:

– tiền lãi: Lãi mang đến vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư chi tiêu trái phiếu, tín phiếu, tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng trọn do mua sắm hoá, dịch vụ;. . .

– Chênh lệch lãi chuyển nhượng ủy quyền vốn;

– thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán thị trường chứng khoán ngắn hạn, lâu năm hạn;

– các khoản thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý những khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, chi tiêu vào doanh nghiệp con, đầu tư chi tiêu vốn khác;

– các khoản thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

– Cổ tức lợi nhuận được chia;

– Lãi tỷ giá hối hận đoái;

– Chênh lệch lãi do buôn bán ngoại tệ;

– những khoản doanh thu vận động tài bao gồm khác.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Công Viên Nước Royal City, Khu Vui Chơi Royal City Ở Đâu

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN TÔN TRỌNG lúc HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 515 – lệch giá HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Doanh thu chuyển động tài bao gồm được đề đạt trên tài khoản 515 bao gồm các khoản lệch giá tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được phân tách và các vận động tài chính khác được xem là thực hiện tại trong kỳ, không phân biệt những khoản lệch giá đó thực tế đã nhận được tiền hay vẫn thu được tiền.

2. Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động mua, cung cấp chứng khoán, lợi nhuận được ghi nhấn là số chênh lệch giữa giá thành lớn hơn giá gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu.

3. Đối cùng với khoản thu nhập cá nhân từ vận động mua, chào bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhấn là số chênh lệch lãi giữa giá chỉ ngoại tệ đẩy ra và giá bán ngoại tệ cài vào.

4. Đối với khoản chi phí lãi đầu tư chi tiêu nhận được từ khoản đầu tư chi tiêu cổ phiếu, trái khoán thì chỉ bao gồm phần tiền lãi của những kỳ nhưng doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư này bắt đầu được ghi dìm là lợi nhuận phát sinh vào kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư chi tiêu dồn tích trước khi doanh nghiệp thâu tóm về khoản chi tiêu đó thì ghi giảm ngay gốc khoản chi tiêu trái phiếu, cp đó.

5. Đối cùng với khoản thu nhập từ nhượng bán những khoản chi tiêu vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, công ty liên kết, lợi nhuận được ghi dấn vào TK 515 là số chênh lệch giữa giá thành lớn hơn giá chỉ gốc.